Topluluklar Hakkında

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

 

Genel İlke             

                                                                 

Üniversitemizin öğrenci toplulukları ve bu topluluklarda üstlenilen görevler, öğrencilerin liderlik vasıflarını, kişilerarası sosyal ilişkilerini ve karar verme becerilerini geliştirmeleri adına öğrencilerin kampüs hayatındaki yerlerinin bilincinde olarak yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve kurallara uygun olarak öğrencilerin mevcut topluluklarda görev almalarını veya yeni öğrenci toplulukları oluşturmalarını desteklemektedir. Bu tür etkinlikler ile öğrencilerin toplumsal, kültürel ve akademik gelişmelerine yardımcı olmak suretiyle üniversite yaşam kalitelerinin arttırılması ve kendilerine güvenen sorumlu bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Öğrenci topluluklarının faaliyetleri ve işleyişi

(1) Öğrenci toplulukları, amaçlarına uygun gösteri, fotoğraf ve film gösterimi, konser, panel, çalıştay, kongre ve konferans düzenleme, festival ve fuarlarda yer alma, araştırma, inceleme, gözlem gibi kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve teknolojik etkinliklerde bulunarak üniversite yaşamına ve eğitim – öğretime katkı sağlarlar.

(2) Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluğun Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Çerçeve Yönergesi’ne ve topluluğun kendi tüzüğünde belirtilen kuruluş amaçlarına aykırı ve onlardan farklı etkinliklerde bulunduğunun kesinleşmesi durumunda, topluluk Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

(3) Bir öğrenim yılında amacına uygun en az üç etkinlik yapmayan, çalışma raporunu en geç 15 Haziran’a kadar, etkinlik programını her öğrenim yılının ilk ayı sonuna kadar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na vermeyen ve tüzüğünde belirtilen sürede Yönetim Kurulunu seçmeyen topluluk, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın önerisi ve Rektörlük onayı ile yazılı olarak uyarılır. Yukarıda adı geçen belgelerin bir sonraki öğrenim yılında da Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na verilmemesi durumunda topluluk, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

(4) Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmazsa ya da Yönetim Kurulunu seçmezse Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

(5) Yukarıda belirtilen hususlara uymayan, seçim sonuçlarını bildirmeyen ve tüzüklerinde belirtilen faaliyet alanlarında çalışma yapmayan veya aykırı alanlarda faaliyette bulunan topluluk Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın önerisi ve Rektörlük makamının onayı ile kapatılır.

(6) Yönetim Kurulu dışında kayıtlı üye sayısı 15’in altına düşen toplulukların etkinlik yapmalarına izin verilemez.

 

Toplulukların etkinliklerinin duyurulması ve tanıtımı

(1) Öğrenci toplulukları, etkinliklerinin duyurulması ve tanıtımında, aşağıda sıralanan üniversite birimlerinden yararlanabilir ve yetkililerden danışmanlık hizmeti alabilirler.

a)S.K.S. Daire Başkanlığı Kültür İşleri Şube Müdürlüğü,

b)Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

c)Öğrenci Konseyi Başkanlığı,

 

(2) Öğrenci toplulukları yazışma, afiş, duyuru ve etkinliklerde topluluk adı, Artvin Çoruh Üniversitesi logosunu birlikte kullanmak zorundadır. (Öğrenci topluluklarının hazırladığı etkinlik afişlerinde Artvin Çoruh Üniversitesi logosu afişin sol üst köşesinde yer almalıdır. Etkinliğe destek veren resmi bir kurum varsa logosu sağ üst köşeye, firma logoları ise afişin altında yer almalıdır. Afişlerde etkinliği düzenleyen topluluğun adı ve varsa logosu mutlaka bulunmalıdır.

 

Üniversite mekânlarının kullanımı

Öğrenci toplulukları izin verilen etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, üniversite mekânlarından ücretsiz olarak yararlanabilirler.

 

Sponsorluk ve bağış desteği

(1) Öğrenci toplulukları, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeşitli gerçek veya tüzel kişilerden sponsorluk veya bağış desteği alabilirler.

a) Sponsorluk;

1- Önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin mahiyeti hakkında SKS Daire Başkanlığı’na yazılı bilgi verilmeli,

2- Rektör onayı alındıktan sonra sponsor ile sponsorluğun şekli ve mali değerini belirten protokol imzalanmalı ve protokol SKS Daire Başkanlığı’na teslim edildikten sonra hazırlıklarına başlanmalıdır.

 

b) Bağış;

1- Öğrenci topluluklarının etkinliklerini desteklemek için bağış yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden dilekçe alınmalı,

2- Rektör onayı alındıktan sonra, nakdi bağış Üniversite hesabının ilgili kalemine, ayni bağışlar taşınır kayıtlarına alındıktan sonra kullanılabilir,

3- Öğrenci toplulukları nakit veya kendi hesaplarına bağış alamazlar.

 

ÖNEMLİ NOT: Sponsorluk ve bağış desteği Üniversiteyi yasal ve mali sorumluluk altında bırakacak nitelikte olamaz. Alkol ve tütün ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilmez.

 

Tutulması gereken defter ve belgeler

(1) Aşağıda yazılı defter ve belgeler SKS Daire Başkanlığı tarafından her sayfası numaralandırılıp mühürlenerek imza karşılığı kulüp başkanına teslim edilir.

a)Üye kayıt defteri,

b)Gelen - giden evrak defteri,

c)Karar defteri,

d)Demirbaş kayıt defteri,

 

ÖNEMLİ NOT: Ders kaydını yaptıran tüm Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri istedikleri öğrenci topluluklarına üye olabilir. Bir öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir ancak birden fazla yönetim kurulunda yer alamaz.